Vacature directeur de Warande

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van directeur voor het Autonoom Provinciebedrijf de Warande binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie. Je zal werken in de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout.

 

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).
 


Wie zijn wij?

Cultuurhuis De Warande is een multidisciplinaire instelling van de provincie Antwerpen, die stevig verankerd is in de stad Turnhout, maar breder focust: de directe én ruimere regio zijn het werkterrein. De Warande was één van de eerste cultuurcentra van Vlaanderen en als cultuurhuis vervult zij vandaag op vele vlakken nog steeds een pioniersrol. Cultureel ondernemerschap zit in ons bloed.


Wie Warande zegt, zegt partners. De Warande heeft een sterke eigen ploeg, maar ziet zich niet als eiland functioneren. De Warande is een netwerkorganisatie. Partnerships met meerwaarde en met een win-win zijn de insteek bij het realiseren van onze culturele en maatschappelijke opdracht. De kunsten, de gebruiker en opkomend talent zijn daarbij ons vertrekpunt en de eerste focus, actuele maatschappelijke uitdagingen ons zeker kompas.
 

Je leest meer over wat ons drijft op https://www.warande.be/cms_files/File/beleidsplan_lowres.pdf.
 

 

Wat zal je als directeur doen?

 • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer: artistiek-cultureel, marketing, infrastructureel, logistiek, financieel, personeel, organisatie, ...
 • Je staat in overleg met directiecomité en de staf in voor het uittekenen en de uitvoering van het beleidsplan, alsook voor de recurrente evaluatie, actualisering en bijsturing ervan. Het huidige beleidsplan betreft de periode 2014-2019.
 • Je maakt actief werk van de regionale rol en ambitie van de Warande in nauwe samenwerking met andere relevante actoren van binnen en buiten de regio. Je bent mee het gezicht van ‘cultuur in de Kempen’.
 • Je stuurt samen met het directiecomité de Warande feilloos door de transitieperiode waarin het cultuurhuis zich momenteel bevindt en geeft mee vorm aan de toekomst ervan op inhoudelijk, organisatorisch, structureel en financieel vlak.
 • Je stuurt de dagelijkse operationele werking aan en geeft daarbij direct en indirect leiding aan een 50-tal medewerkers.
 • Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen en procedures in functie van een kwaliteitsvolle, effectieve en efficiënte werking in lijn met het beleidsplan en de geldende regelgeving van toepassing op de Warande.
 • Je staat (mee) in voor het behoud en de ontwikkeling van een breed en ruim netwerk van partners binnen en buiten de regio met het oog op het optimaal realiseren van het eigen beleidsplan.
 • Je bent de verbindingspersoon met het provinciebestuur en de provinciale diensten, alsook met de stedelijke en Vlaamse overheid.
 • Je rapporteert aan het directiecomité en de raad van bestuur van APB de Warande.

 


Wie ben jij?

Als directeur beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • Je bent een gedreven en enthousiast iemand. Jouw engagement kent als het ware geen grenzen.
 • Je bent een teamspeler en peoplemanager, een motiverende en tegelijk resultaatsgerichte coach.
 • Je creëert een motiverend, lerend en stimulerend werkklimaat
 • Je geeft richting, je promoot daarbij actief en kwalitatief eigenaarschap en je fungeert als rolmodel.
 • Je hebt een grote overtuigingskracht en een dito inlevingsvermogen.
 • Je communiceert makkelijk en transparant
 • Integriteit is voor jou en jouw organisatie een evidentie
 • Je hebt een grote interesse en passie voor cultuur en kunsten, maar weet dit te verbinden met andere sectoren en maatschappelijke uitdagingen.
 • Klantgericht en vraaggericht denken en werken is voor jou een essentieel gegeven.
 • Je bent veranderingsgericht en innovatief ingesteld maar niet om de verandering of de innovatie op zich.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren. Je weet tegelijk flexibel in te spelen op wijzigende omstandigheden.
 • Je kan functioneren onder een hoge werkdruk en goed omgaan met spanningen.
 • Je bent een stevige netwerker en verbinder. Doelgericht samenwerken is jou op het lijf geschreven.
 • Je beschikt ook zelf over een breed netwerk op verschillende niveaus en in verschillende voor de Warande relevante sectoren.
 • Je geeft blijk van cultureel ondernemerschap op tal van vlakken.
 • Je bent kostenbewust en hebt ervaring met zakelijk en financieel management.
 • Diversiteit, toegankelijkheid en duurzaamheid zijn voor jou belangrijke waarden en aandachtspunten.
 • Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:
  • Je bent vertrouwd met overheden en het overheidsfunctioneren, alsook met voor de Warande relevante regelgeving en regelgevende ontwikkelingen.
  • Je hebt een goede kennis van en een sterke visie op cultuur en kunsten, en de rol en betekenis ervan binnen een continu veranderende samenleving; zowel lokaal, regionaal als internationaal.
  • Je hebt uitgebreide kennis van de culturele en maatschappelijke context en van dito ontwikkelingen en trends met relevantie voor de Warande.
  • Je hebt tegelijk ook een realistisch beeld van de positie en de mogelijkheden van de Warande in zijn ruimere context.
  • Je bent uitstekend Nederlandstalig. Meerdertaligheid (E/F/D) is een pluspunt.
  • Je kan vlot werken met minimaal alle Windows Office programma’s.


Bijkomende aandachtspunten:

 • Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.
 • Je hebt een rijbewijs B.

 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende beroepservaring (toon dit duidelijk aan in cv), bij voorkeur in een culturele of cultuurgerelateerde omgeving.
 • Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau.

Dit gedeelte zal doorgaan op 29 maart 2019 in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (zaal leeratelier op 11de verdieping).

De capaciteitsproef is uitsluitend.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv-screening.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Bevorderingsvoorwaarden

 • titularis zijn van een graad van rang Ax;
 • ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang Ax, schalen A4a-A4b.
 • slagen voor de selectieprocedure.

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.


Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Ay enkel medewerkers met salariëring in schalen A5a-A5b zich kandidaat kunnen stellen. 

Voorwaarden

 • Statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure of een contract van onbepaalde duur hebben
 • Een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf (APB) verbonden aan provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan dan kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.
Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne en externe personeelsmobiliteit.

 


Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon
Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4039,66 – € 6329,75
Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A5b: € 5291,39 – € 6912,95
Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.
 


Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 


Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Cv-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening: de HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • affiniteit met gevraagde functieprofiel
 • motivatiebrief

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.
 

Thuisopdracht
Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket per mail aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten gevraagd het resultaat van deze opdracht toe te lichten.
 

Online persoonlijkheidsvragenlijst en motivatietest (adviserend)
We sturen de geselecteerde kandidaten een elektronische persoonlijkheidsvragenlijst en motivatietest. Deze kan je thuis online invullen. De resultaten kunnen we gebruiken als gespreksstof bij het competentiegericht interview.
 

Presentatie opdracht en competentiegericht interview
De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.
 

We laten maximum 4 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel:

Assessmentcenter
Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. We testen je op de vereiste kern- en gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving.
 

Eindselectie
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegericht interview, alsmede het assessment.

 


Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 24 maart 2019 (motivatiebrief en cv opladen in één document).
 

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.
 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, wnd. teamverantwoordelijke werving & selectie (tel. 03 240 57 73 of mail wiet.neve@provincieantwerpen.be).
 

Voor meer inlichtingen over verloning en extralegale voordelen kan je terecht bij de heer Luc Thys, hoofdmedewerker administratie Infopunt Personeel en Budget, (tel. 03 240 54 34 of mail luc.thys@provincieantwerpen.be).
 

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie zelf kan je terecht bij de heer Peter Sommen, departementshoofd Mens, Communicatie en Organisatie (tel. 03 240 54 17 of mail: peter.sommen@provincieantwerpen.be).
 

Deze site gebruikt cookies
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.
Meer informatie