missie en visie

De Warande in Turnhout was een van Vlaanderens eerste cultuurcentra. Als cultuurhuis vervult zij vandaag nog steeds een pioniersrol in een regio met weinig professionele kunst- en cultuurinstellingen. Lees de ambities van de Warande in de volgende documenten:

Men zou minstens één keer per jaar een onvermijdelijke reden moeten hebben om de Warandesite te bezoeken …

Het beleidsplan - een samenvatting

De Warande heeft een grote aantrekkingskracht. Elk jaar verwelkomen we 250.000 mensen in en rond het cultuurhuis. Jong talent en gevestigde waarden kunnen bij ons het beste van zichzelf tonen en tot ver buiten de stads- en provinciegrenzen klinkt onze naam als een klok.

In 2009 werd de Warande een provinciaal cultuurhuis. Dat zorgt voor een grotere slagkracht en een bredere focus. In samenspraak met het provinciebestuur ontwikkelt de Warande zich verder tot een warme thuis voor cultuurbeleving in al haar verscheidenheid. We bouwen verder aan een kwalitatief kunstenparcours waarbij ontmoeten meer dan ooit centraal staat. Zo nemen we de psychologische drempels weg bij de mensen om aan cultuur deel te nemen, een prioriteit in het cultuurbeleid van de provincie Antwerpen.

Na een complexe verbouwing en sanering is de Warande een van de mooiste cultuursites van Vlaanderen geworden. Het is tijd voor een vastberaden versnelling die onze ambities laat aansluiten bij de mogelijkheden van het huis.

Eén gedachte moet u Turnhoutenaar, Kempenaar, Vlaming, Belg, wereldburger voortaan vasthouden: 'De Warande is van mij'. Onder het motto: 'Doe de Warande!' komt de focus volledig bij u te liggen, als cultuurmens, maar ook als burger.

De Warande is geen burcht die moet worden belegerd, maar een open marktplaats waar we elkaar ontmoeten, overtuigen, ontroeren en verleiden. Het beste van de wereld naar Turnhout halen en het beste van Turnhout en de regio tonen aan de wereld blijft de kernopdracht van de Warande. Maar vandaag, meer dan ooit, vervullen we die samen. Met u. En met de uwen.

Kiezen voor kunst

In een maatschappij, die economische belangen zo centraal stelt dat het menselijke - en meer nog het sociale dreigt verloren te gaan, zoeken we naar nieuwe vormen van verbinding en zingeving. De Warande bestaat bij gratie van haar gebruikers. Wij menen dat kunst mens en maatschappij kan versterken; dat zij bruggen kan bouwen waar mensen elkaar in alle openheid kunnen ontmoeten; dat kunst inspireert, confronteert, relativeert, ontroert, uitdaagt, hoop geeft; dat verbeeldingskracht onmisbaar is om het bekende te bevragen en ons nieuwe werelden te tonen; dat het verhaal of de schoonheid van de kunst onze gemeenschap kan verrijken en inspireren.

Daarom zetten wij kunst in als maatschappelijk bindmiddel. Kunst laat ons dromen dat de wereld anders kan zijn. Beter, misschien.

Kiezen voor publiek

Als grootste cultuurinstelling van de Kempen heeft de Warande een verantwoordelijkheid tegenover de hele regio en zelfs daarbuiten. Het blijft dus onze uitdrukkelijke ambitie om een regionale of regio-overschrijdende impact te hebben.

De Warande streeft ernaar om elk jaar minstens twintig spraakmakende producties te tonen op haar podia. De tentoonstellingen in onze unieke exporuimte, zijn van nationaal niveau.

De keuze om kwaliteit te brengen voor een breed publiek is evident, maar ook het tonen en stimuleren van nieuw en experimenteel werk, blijven topprioriteiten.

Daarom wordt de Houten Zaal uitgebouwd als repetitieplatform, is er ruimte voor kleinere tentoonstellingen en samenwerking met de kunstacademies. Ook onze artist in residence krijgt in de Warande een krachtig duwtje in de rug.

De Warande wil al die taken niet moederziel alleen uitvoeren. Onze structurele partners in het zogenaamde 'Warandemodel' werken complementair aan de eigen programmering op het vlak van film (MOOOV), strips (Stripgids), kinderkunsten (STORMOPKOMST), kunsteducatie (Kunst in Zicht), hedendaagse architectuur (Ar-Tur), jonge podiumkunsten (Kaaiman) en (volwassenen)vorming (Dinamo).

De gebruiker centraal

Samenwerken doen we ook met niet-structurele partners. In principe kan iedereen gebruik maken van de Warande. De gebruiker staat centraal. De gebruiker in al zijn hoedanigheden: van passant tot deelnemer. Van bezoeker tot vrijwilliger, in een helpende tot organiserende rol. Van informele organisaties tot klassieke verenigingen. Van amateurkunstenaars tot de bekendste artiesten. Ook de nog-niet-gebruiker, uit stad én regio en uit alle sociale geledingen, behoort uitdrukkelijk tot het blikveld van de Warandeploeg.

We willen dat deze gerichtheid op mensen én ontmoeting tussen mensen tot een Warande-attitude uitgroeit, aanwezig in de hoofden van alle medewerkers en in alles wat er gebeurt. De menselijke spirit is gastvrij. De fysieke omgeving is dat evenzeer. De bedoeling is om de Warande te maken tot een ervaring waarover gepraat wordt. Tot een uitvalsbasis voor cultuurbeleving, kunstpresentatie en kunstcreatie.

Doe de Warande!

We zeiden het al. De Warande is van u. Ons motto voor de toekomst is 'Doe de Warande!' Eis uw plaats in de Warande op. Wij zullen het gebruik van het cultuurhuis aanmoedigen en vergemakkelijken. De sfeer is laagdrempelig, luisterend, vraaggericht, uitnodigend en dienstbaar. De basishouding is genereus. Uitwisseling en ontmoeting worden uitdrukkelijk gestimuleerd.

We gaan met partners allerhande, actief en van onderuit, op zoek naar (potentieel) artistiek en creatief talent, in diverse gemeenschappen, uit zowel Turnhout als de ruime regio. Hiervoor wordt bewust de noodzakelijke tijd vrijgemaakt en extra aandacht besteed aan kansengroepen groepen. Deze permanente zoektocht zal resulteren in tal van activiteiten van allerlei aard, al dan niet in samenwerking met de Warande.

Hoofdcriteria worden de actieve betrokkenheid en het cultureel eigenaarschap van de actieve (nieuwe) gebruiker. U blijft de baas over uw eigen project en wij helpen u het te realiseren. De Warande ondersteunt uw initiatieven optimaal en op maat. De kwalitatieve dienstverlening richt zich op infrastructuur, ticketing, techniek, publieksopvang, communicatie en/of horeca.

In september 2014 treedt een reglement in werking waaraan uw projecten kunnen worden getoetst. Als ze in aanmerking komen, kunnen ze ook steun krijgen.

De Warande is klaar voor een nieuwe toekomst. Maar daarvoor hebben we u nodig. Het provinciale cultuurhuis is een geoliede machine die op fikse steun kan rekenen van de overheid. Maar onze kostbaarste brandstof is de creativiteit van mensen. Van kunstenaars, cultuurmensen, liefhebbers, professionals, toeschouwers, burgers, gasten en vrienden. Boezemvrienden. Van u dus.

Een blik op de buitenwereld

De Warande wil maatschappelijke ontwikkelingen snel opsporen en innovaties ondersteunen met goedgekozen initiatieven.

Net als elders krijgt de regio te maken met een snel veranderende bevolking, die wordt omschreven als de vijf 'V's: vergrijzing (steeds ouder), vergroening (steeds jonger), verdunning (steeds meer alleenstaanden) en - vooral - verarming (steeds armer) en verkleuring (steeds diverser qua herkomst). Die tendensen spelen op elkaar in en zorgen voor nieuwe breuklijnen in de samenleving. Een cultuurhuis kan daar niet blind voor zijn en moet zijn werking voortdurend aanpassen aan deze gewijzigde context. De Warande wil de komende jaren bijkomende aandacht besteden aan de verarming en de verkleuring van het publiek.

We zoeken actief naar samenwerking met de stad en de initiatieven, organisaties en instellingen die met deze specifieke doelgroepen en problematieken vertrouwd zijn. We trekken zowel tijd als budget voor uit. Realiteitszin primeert, maar ambitie moet er zijn. En bovenal: geen betutteling of paternalisme.

De Warande wil zelf ook gangmaker worden van het publieke debat in stad en regio. Alle mogelijke maatschappelijke issues met relevantie voor stad of regio zijn potentiële gespreksthema's. De Warande wil die thema's op het publieke podium brengen.

Sinds een aantal jaren is er een oningevulde nood aan kwalitatief en inhoudelijk sterke debatten waarin maatschappelijke uitdagingen ter discussie gesteld worden en de publieke opinie gevoed.

Een motor voor de Kempen

De Warande is geen eiland en opereert niet in een vacuüm. De Warande is geworteld in en vergroeid met een stedelijke en regionale/provinciale omgeving. Vanuit Turnhout willen we een inspirerende rol opnemen voor de stad en de Kempen. En soms ook daarbuiten.

We weven netwerken met verschillende spelers. Samenwerken zit ons in het bloed, dat blijkt al uit het Warandemodel.

Partners moeten baat hebben bij samenwerking. Een win-winrelatie heet dat. De Warande vergroot haar maatschappelijk draagvlak en de partners tillen hun werking op een hoger niveau.

De Warande wil prioritair en structureel samenwerken met de Kempense cultuurcentra (CC de Werft in Geel, CC 't Getouw in Mol, 't Schaliken in Herentals en CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg) en met de gemeenschapscentra in de Kempen.

De Warande-site is onze eerste werkplek, maar we willen de hele regio gebruiken als podium en atelier. Die keuze is niet alleen bepaald door de provinciale inbedding van het cultuurhuis; ze is ook verbonden met onze missie om de gebruiker centraal te stellen. Nu al komen zeventig procent van de bezoekers van de Warande niet uit Turnhout. Kunst- en cultuurliefhebbers komen al decennialang van ver om te genieten van het aanbod van de Warande. Meer dan vroeger zullen wij voortaan naar hen toe komen.

Samen met stedelijke en regionale partners, individuen en organisaties uit de brede regio willen we op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking.

Dat Turnhout niet in de periferie ligt, maar in het hart van een groene long omringd door Brabantse steden in Vlaanderen en Nederland, hebben we onthouden van Vlaamse Cultuurstad 2012; een titel die Turnhout voor een groot stuk aan de reputatie van de Warande en haar partners te danken had.

Dat jaar herontdekten we dat samenwerken met Nederland alleen maar kansen biedt. De Warande wil dan ook projecten uitwerken die op termijn kunnen leiden tot een nauwere samenwerking met culturele partners in crime in Tilburg, Eindhoven en Breda en de brede Taxandria-regio.

Een nieuwe band met de stad

De Warande verruimt haar horizon en werkingsgebied, maar de fundamenten van het cultuurhuis zullen uiteraard altijd stevig verankerd blijven in Turnhout. Samen met de stadsdiensten (ook het OCMW), lokale partners en individuen willen we de culturele noden van de stad helpen lenigen. Daarbij kunnen we elkaar helpen om elkaars beleidsdoelen te realiseren. De Warande heeft een sterk professioneel productieapparaat; de stad sterke maatschappelijke tentakels. Samen kunnen we de culturele dynamiek in Turnhout ondersteunen en aanzwengelen.

De Warande is onze thuisbasis, onze honk. We willen van dit gebouwencomplex en zijn groene omgeving een warme thuis maken met klantvriendelijke publieksruimtes. De centrale hal moet een bruisende plek worden. Een overdekte marktstraat zoals de ontwerpers destijds wilden, een uithangbord voor de diverse werking van de Warande en zijn partners, een informele tentoonstellingsplek.

Ook rond de Warande moet iedereen terecht kunnen: om te skaten, te leren fietsen, muziek te maken of gewoon gezellig onder een boom op een bankje te zitten met een uniek uitzicht op het kasteel van de Hertogen van Brabant.

Dinamo en de bibliotheek hebben een plaats in de Warande

We blijven ijveren voor het kwalitatief voortbestaan van Dinamo dat al 30 jaar een partner bij uitstek is inzake publiekswerking en gemeenschapsvorming. Dinamo zal zich herpositioneren en dichter aansluiten bij de Warandewerking. De samenwerking en wisselwerking met Dinamo wordt verder ontgonnen als een kans om de sociale dynamiek in de stadsregio en op de Warande-site te versterken.

De Warande pleit er ook voor om de bibliotheek opnieuw volwaardig te integreren in onze site. We hopen daarbij optimaal te kunnen samenwerken, ook op inhoudelijk vlak.

Pioniersrol in de verf zetten

De Warande vervult een pioniersrol in het Vlaamse culturele veld. Niet alleen omdat het een van de eerste cultuurcentra was en nadien een provinciale roeping kreeg. Ook het Warande-model, een samenwerkingsmodel met structurele partners die onderdak krijgen en logistiek worden ondersteund, was zijn tijd ver vooruit. Schaalvoordelen leiden daarbij tot efficiëntiewinst, maar ook tot artistieke en organisatorische kruisbestuiving.

Het is van belang dat dat synergiemodel goed wordt uitgedragen zodat het tot inspiratie kan strekken van andere spelers in het veld. Cruciaal daarbij is dat de Warande zich profileert als een genereuze partner, broeikas en facilitator.

Mmmm... cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals video’s en voor andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop ‘instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruiken we?

1. Functionele cookies
Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kan je inloggen op de website.

2. Beperkte cookies
Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

3. Alle cookies
Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren. De Warande gebruikt ook Facebook Pixel om statistieken van Facebook-advertenties te kunnen analyseren. 

Lees hier meer over het privacy- en cookiebeleid van de Warande.

cookie instellingen